Przeskocz do treści

Informacja z WZD PZSS

W dniu 16 czerwca 2019 r. we Wrocławiu odbyło się Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego Sprawozdawcze.

Na Zgromadzeniu Prezes Tomasz Kwiecień wymienił tradycyjnie osoby które w tym roku odeszły z szeregów strzelectwa sportowego.

Prezes omówił wyniki strzelców strzelectwa osiągnięte na zawodach międzynarodowych
i kwalifikacji olimpijskich, wśród wymienionych z naszego województwa był Maciej Kowalewicz. Nadmienił również, że znaczące wyniki osiągają zawodnicy czarnoprochowcy, IPSC, IDPA i podziękował im za bardzo duże zaangażowanie.

Wyjaśnił również, że opóźnienia w wydawaniu licencji wynikają z wdrażania systemu informatycznego również z powodu iż sport strzelecki staje się popularny i zwiększa się zdecydowanie liczba klubów i zawodników. W tym roku wydano około 35 tyś. licencji zawodniczych.

Były zakusy aby zlikwidować FOOM ale udało się ją obronić i chyba pozostanie na stałe.

Cały czas trwają prace i przygotowania do Mistrzostw Europy w strzelaniu pneumatycznym które mają odbyć się 2020 roku we Wrocławiu.

Komisja Rewizyjna PZSS stwierdziła, że dokumentacja i Sprawozdanie Zarządu PZSS za 2018 rok nie budzą zastrzeżeń i komisja wnosi o przyjęcie i zatwierdzenie budżetu za 2018 r..

Delegaci zaproponowali aby wyprodukować film promujący strzelectwo i prawdopodobnie zostanie wyprodukowany taki film który w miarę potrzeb poszczególnych Zarządów Wojewódzkich będzie udostępniany aby emitować go w telewizjach regionalnych.

Uchwalono również zmiany w Statucie PZSS:

W związku ze zmianami w ustawie o rachunkowości Komisja Statutowa PZSS proponuje dokonanie zmiany w statucie PZSS poprzez dodanie w § 26 w ust. 2 po kropce zdania o treści:

„Prezes Związku jest kierownikiem jednostki w rozumieniu przepisów
o rachunkowości

Nowe brzmienie § 26 ust. 2

„2. Prezesa Związku wybiera Walne Zgromadzenie w odrębnym głosowaniu. Prezes Związku jest kierownikiem jednostki w rozumieniu przepisów o rachunkowości."

Wprowadzenie tej zmiany jest korektą czysto techniczną usprawniającą funkcjonowanie PZSS. Bez tego zapisu dokumenty kierowane do urzędu skarbowego będą musieli podpisywać wszyscy członkowie Zarządu.

Delegat Warmińsko-Mazurskiego Związku Strzelectwa Sportowego na WZD PZSS

Jerzy Kowalski