Przeskocz do treści

Zarząd Warmińsko-Mazurskiego Związku Strzelectwa Sportowego  informuje, że Klub Strzelecki GARDA zaprasza na kurs sędziego kl. III i podwyższający klasę sędziowską, który odbędzie się dn. 12.06.2021 o godz. 10:00 w Ostródzie przy ul. Jana III Sobieskiego 9.

Kurs będzie przeprowadzany na podstawie zatwierdzonego programu szkoleniowego przez PZSS.

Aby uczestniczyć w kursie należy zarejestrować się na stronie https://rejestracja.ksgarda.org/

Koszt kursu wynosi 250 zł łącznie z licencją

Dodatkowe informacje ds@ksgarda.com

Warmińsko Mazurski Związek Strzelectwa Sportowego w Olsztynie przypomina, że zgodnie z Kalendarzem Zawodów W-MZSS 2021 i Kalendarzem PZSS 2021 , dnia 09-05-2021 r. na strzelnicy Klubu Strzeleckiego GARDA w Ostródzie, strzelnica Kaczory odbędą się zawody o  Puchar Prezesa Warmińsko - Mazurskiego Związku Strzelectwa Sportowego. Regulamin zawodów na stronach internetowych: PZSS, W-MZSS-(Kalendarz Zawodów 2021) i na forum GARDY.

Na posiedzeniu Zarządu Warmińsko-Mazurskiego Związku Strzelectwa Sportowego w dniu 26 lutego 2021 podsumowaliśmy miniony rok. To był
trudny czas dla naszej dyscypliny w ogóle, a dla naszego Województwa w szczególności. Pożegnaliśmy kilku zasłużonych kolegów, mieliśmy utrudnione zadanie w organizacji zawodów i pracy szkoleniowej.
Na szczęście nasi zawodnicy i trenerzy nie załamywali rąk i w tym trudnym okresie osiągnęli wiele prestiżowych sukcesów. Podsumowaliśmy je i postanowiliśmy nagrodzić najwybitniejszych zawodników oraz prowadzących ich szkoleniowców.
Liczymy na to, że uda nam się zorganizować oficjalną uroczystość wręczenia nagród i odznaczeń podsumowującą rok 2020. Gdyby jednak
warunki epidemiologiczne nie pozwoliły na to, odwiedzimy uhonorowanych w ich klubach. Szczegóły wkrótce.

Zarząd

Warmińsko-Mazurski Związek Strzelectwa Sportowego w Olsztynie
informuje o konieczności przesunięcia w możliwie najkrótszym czasie egzaminu na patent strzelecki wyznaczonego na dzień 07-03-2021 r w Olsztynie. Przesunięcie tego egzaminu wynika z konieczności dostosowania się do ROZPORZĄDZENIA RADY MINISTRÓW z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii:
§ 27.
1. Obszarem szczególnie zagrożonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 jest obszar województwa warmińsko-mazurskiego. § 28 pkt. 9 itd.

Szanowni Państwo
W związku z zainteresowaniem informuję iż istnieje możliwość zrobienia alternatywnego kursu „Instruktor Strzelectwa Sportowego PZSS”

W dniach 10.04.-16.05.2021r w godzinach 16-21 od poniedziałku do piątku, 10-21 weekendy, zapraszamy na kurs „Instruktor Strzelectwa Sportowego PZSS” organizowany przez Gun4All.
Miejsce kursu 11-600 Węgorzewo ul.Wańkowicza 3

Koszt kursu Instruktor 2700zł
Służbom mundurowym umożliwiamy pokrycie kosztów z rekonwersji.

Specjalne zniżki dla grup zorganizowanych i służb mundurowych.
Liczba miejsc ograniczona.
Rezerwacją miejsca na kursie jest wpłata na konto.

Szkolenie kończy się uzyskaniem uprawnienia „Instruktor Sportu Strzeleckiego” wydanego przez Polski Związek Strzelectwa Sportowego
Instruktorem Sportu Strzeleckiego może zostać osoba, która:
1.Ukończyła 18 lat
2.Posiada co najmniej wykształcenie średnie
3.Nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo, o którym mowa w art. 46-50, lub określone w rozdziale XIX, XXIII, z wyjątkiem art. 192 i art. 193, rozdziale XXV i XXVI ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. Zm.).
4.Posiada zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu instruktora sportu strzeleckiego
5.Spełnia wszystkie poniższe warunki:
a.Jest członkiem zarejestrowanego stowarzyszenia strzeleckiego
b.Posiada patent strzelecki (równoznaczne z patentem jest posiadanie legitymacji osoby dopuszczonej do posiadania broni).
c.Posiada licencję zawodniczą PZSS (dla byłych zawodników sportu strzeleckiego równoznaczne z licencją jest udokumentowanie zdobycia co najmniej III klasy sportowej).
6.Osoba nie spełniająca któregoś z warunków w pkt. 5, może zostać zakwalifikowana jeżeli jest pracownikiem służb mundurowych i posiada przydzieloną broń służbową lub była pracownikiem tych służb i posiada legitymację osoby dopuszczonej do posiadania broni.
7.Uzyskała pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej z organizatorem kursu.
8.Aby uzyskać legitymację instruktora sportu strzeleckiego wydawaną przez PZSS należy ukończyć z wynikiem pozytywnym kurs zatwierdzony przez Prezesa Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego przeprowadzony zgodnie z programem stanowiącym załącznik i umieszczonym na stronie internetowej PZSS. Końcowym elementem kursu jest sprawdzian potwierdzający wiedzę, doświadczenie i umiejętności niezbędne do wykonywania zadań instruktora sportu. §2 1.Kurs Instruktora sportu strzeleckiego składa się z dwóch części:
1) część ogólna – 80 godzin – składa się z przedmiotów podstawowych i kierunkowych w wymiarze godzin:
a.Przedmioty podstawowe – 44 godziny – w szczególności anatomia, antropologia, fizjologia i biochemia człowieka, biomechanika, pedagogika, psychologia, socjologia, medycyna sportowa i doping w sporcie
b.Przedmioty kierunkowe – 36 godzin – w szczególności teoria sportu, teoria treningu sportowego, fizjologia wysiłku, odnowa biologiczna, organizacja i zarządzanie, zarządzanie klubem sportowym, nowoczesne technologie wykorzystywane w treningu i zawodach oraz żywienie sportowca Z części ogólnej kursu mogą zostać zwolnione osoby posiadające dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku wychowanie fizyczne lub na kierunku sport
2)część specjalistyczna – 130 godzin – Zajęcia specjalistyczne ze sportu strzeleckiego. W części specjalistycznej mogą uczestniczyć jedynie osoby, które ukończyły część ogólną lub osoby z niej zwolnione na podstawie zasad określonych w pkt 1.

Zapraszam do kontaktu
tel. 607 798 322
mail: gun4all@o2.pl
nr konta: 43 1020 3639 0000 8002 0104 5475 PKO BP

Szanowni Państwo
W związku z licznymi telefonami z pytaniami odnośnie Kursu Instruktora Sportu Strzeleckiego, informuje iż Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku planuje organizację tego kursu.
Ze wstępnych rozmów z osobą, która będzie prowadziła kurs mogę przekazać następujące informacje:
czas trwania: 3-4 miesiące;
szacunkowy koszt: 2150zł (prawdopodobnie płatne w 3 ratach);
planowany start kursu: 02.2021.
LICZBA MIEJSC OGRANICZONA

Osoby zainteresowane proszę o przysłanie na maila: wmzssolsztyn@gmail.com
Imię, Nazwisko, nr telefonu.
Osoba prowadząca będzie kontaktować się osobiście.

Więcej informacji mam uzyskać w przyszłym tygodniu

Maciej Kowalewicz na strzelnicy
Maciej Kowalewicz na strzelnicy, Autor zdjęcia: archiwum klubu

Wyborowi dziesięciu najpopularniejszych sportowców województwa tradycyjnie towarzyszy kilkanaście konkursów sms-owych. Oto kandydaci, którzy walczą o tytuł Najpopularniejszego Sportowca Akademickiego.

Kto może zostać Najpopularniejszym Sportowcem Akademickim? Powinien spełnić jeden z dwóch warunków, czyli albo musi był studentem, albo reprezentować barwy akademickiego klubu. Obecnie na liście jest 11 kandydatów, ale lista jest otwarta, więc czekamy na Wasze propozycje, które można przysyłać na adres sport@gazetaolsztynska.pl.
Sms-y wysyłamy na numer 7248 (2,46 zł brutto), w ich treść wpisując jedynie kod (poniżej są zaznaczone na czerwono). Oczywiście każdy czytelnik może wysłać dowolną liczbę sms-ów. Zwycięzca głosowania weźmie udział w kwietniowym Balu Sportu i Biznesu, na którym ogłosimy wyniki 60. Plebiscytu na 10 Najpopularniejszych Sportowców Województwa.
A oto nasi kandydaci:
* Tomasz Barniak (kajakarstwo, Olsztyński Klub Sportów Wodnych) go.nsa.1
* Agata Barwińska (żeglarstwo, MOS SSW Iława) go.nsa.2
* Konrad Bukowiecki (lekka atletyka, AZS UWM Olsztyn) go.nsa.3
* Justyna Burska (pływanie, AZS UWM Olsztyn) go.nsa.4
* Łukasz Cudnoch (taekwondo olimpijskie, AZS UWM Olsztyn) go.nsa.5
* Maciej Kowalewicz (strzelectwo, Gwardia Olsztyn) go.nsa.6
* Izabella Krajewska (taekwondo olimpijskie, AZS UWM Olsztyn) go.nsa.7
* Aleksandra Lisowska (lekka atletyka, AZS UWM Olsztyn) go.nsa.8
* Szymon Piątkowski (taekwondo olimpijskie, AZS UWM Olsztyn) go.nsa.9
* Krzysztof Pielowski (AZS UWM Olsztyn) go.nsa.10
* Mateusz Poręba (siatkówka, Indykpol AZS Olsztyn) go.nsa.11

Szanowni Panowie Kierownicy Klubów Strzeleckich zrzeszonych w W-MZSS!

Zarząd Warmińsko-Mazurskiego Związku Strzelectwa Sportowego prosi o nadesłanie na adres mailowy: wmzssolsztyn@gmail.com terminów, nazw zawodów i lokalizacji strzelnic na których te zawody mają się odbyć zgodnie z „Regulaminem zgłaszania zawodów do kalendarza WMZSS” zamieszczonym na stronie internetowej W-MZSS zakładka „REGULAMINY I PROCEDURY WMZSS” do dnia 18 grudnia 2020 r.

Po tym terminie nie będzie można już zgłosić zawodów do Kalendarza Zawodów
W-MZSS 2021.

W związku z licznymi wątpliwościami, nieporozumieniami w sprawie sędziowania na zawodach z Kalendarza Zawodów Warmińsko-Mazurskiego Związku Strzelectwa Sportowego Kolegium Sędziów podjęło decyzję – Komunikat Nr 1/20. Zakładka na stronie internetowej W-MZSS – KOLEGIUM SĘDZIÓW/Funkcyjni na zawodach z kalendarza W-MZSS.

Komunikat nr 1/20

Kolegium Sędziów

Warmińsko–Mazurskiego Związku Strzeleckiego Sportowego


Sędziowie na zawodach z Kalendarza Zawodów Strzeleckich Warmińsko – Mazurskiego Związku Strzelectwa Sportowego, mogą brać udział w tych zawodach w roli zawodników.

Warunkiem jaki muszą spełnić sędziowie, aby być klasyfikowanymi na tych zawodach, to konieczność uzgodnienia zejścia ze stanowiska z Sędzią Głównym Osi,

w przypadku Sędziego Głównego Osi z Sędzią Głównym Zawodów.

Sędziego Głównego Zawodów i Przewodniczącego Komisji Klasyfikacyjnej RTS poinformowania Kierownika Zawodów.

Osoby te zobowiązane są do zdjęcia kamizelek określających pełnioną funkcję, na czas startu w roli zawodników.

Komunikat obowiązuje od dnia ogłoszenia na stronie internetowej W-MZSS.

Olsztyn, dnia 13.11.2020 r.

PRZEWODNICZĄCY

Kolegium Sędziów W-M ZSS

Jerzy  Kowalski

Sędzia klasy pierwszej