Przeskocz do treści

Wspólnie ze stowarzyszeniem „Pomocna Dłoń” z Braniewa dn. 7.08.2021 od godz. 9:30 w Ostródzie przy ul. Jana III Sobieskiego 9 organizujemy szkolenie z zakresu Pierwszej Pomocy Przedmedycznej w zakresie udzielania pomocy w sytuacjach zagrożenia życia.

Temat szkolenia :
– resuscytacja krążeniowo- oddechowa
– zabezpieczanie ran kłutych i postrzałowych
– zabezpieczenie urazu kończyn i kręgosłupa
– tamowanie krwotoków
– oparzenia i odmrożenia
– obsługa AED
– prawidłowe przygotowanie poszkodowanego do transportu medycznego
– oraz inne sytuacje zagrażające życiu

Po części teoretycznej, cześć praktyczna obejmująca 3 godziny ćwiczeń z ww zakresu.
Po przeszkoleniu uczestnicy otrzymują zaświadczenia w formie imiennego certyfikatu, potwierdzające zdobyte umiejętności, który pozwala na pełnienie funkcji zabezpieczenia przedmedycznego podczas zawodów strzeleckich.
Łączna liczba to 12 godzin zajęć teoretycznych i praktycznych.
W cenie kursu wliczony jest obiad.
Rejestracja na kurs na stronie https://rejestracja.ksgarda.org

Kluby Strzeleckie Zrzeszone
w Warmińsko-Mazurskim Związku
Strzelectwa Sportowego w Olsztynie

Zarząd Warmińsko-Mazurskiego Związku Strzelectwa Sportowego
w Olsztynie zwołuje XIV Walne Zebranie Delegatów na dzień 08-08-2021 r. (niedziela), w pierwszym terminie godzina 10.30, drugim terminie o godzinie 11:00 w Olsztynie,  Al. Wojska Polskiego 13 - Auditorium Maximum TWP, podsumowujące minioną kadencję (2019-2021)
i zebranie to dokona wyboru władz na kolejną kadencję (2021-2024)

Zwracamy się do klubów strzelectwa sportowego o przygotowanie swoich zebrań na których dokonacie wyboru delegatów, tak aby uwiarygodnione listy dotarły do W-MZSS do dnia 30-07-2021 r. Wersja papierowa na adres: Warmińsko-Mazurski Związek Strzelectwa Sportowego w Olsztynie, ul. Kościuszki 13, lok 201-204, 10-502 Olsztyn. Wersja elektroniczna mail: wmzsskowalski@wp.pl

Ilość członków z ważnymi licencjami zawodniczymi 2021 r. w poszczególnych klubach Województwa Warmińsko-Mazurskiego na dzień 30-06-2021 r.

Lp.Klub skrótIlość zawodnikówDelegatów
110 Olsztyn1202
2ALFA Kętrzyn551
3BIELIK Dźwierzuty411
4EZS Elbląg331
5FLOTA Elbląg341
6GARDA Ostróda3596
7GWARDIA Olsztyn101
8KORMORAN Olsztyn561
9XXXXXXXXXXXXXXXXXXX0 
10ORZEŁ Elbląg21
11PARASOL Węgorzewo21
12SNAJPER Mrągowo521
13SOKÓŁ Ryn281
14TIG Iława151
15VIP Olsztyn191
16WANAD Olsztyn491
17WARMIA i MAZURY Olsztyn01
18WILK Olecko171
19WSS Jonkowo511
20ŻUŁAWY Braniewo251
21START Olsztyn01
22GRYF Biskupiec01
RAZEM:27
Poz. 21 i 22 są członkami tylko W-MZSS

      P R E Z E S

                                                             Warmińsko-Mazurskiego Związku

                                                           Strzelectwa Sportowego w Olsztynie

                                                                             Jerzy Kowalski

W dniu 20 czerwca 2021 r. we Wrocławiu odbyło się Walne Zgromadzenie Delegatów Sprawozdawcze Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego.

Na Przewodniczącą Walnego Zgromadzenia Delegatów Sprawozdawczego wybrano Panią Jolantę Tomczyk, Sekretarza Pana Włodzimierza Gałeckiego.

W wystąpieniu Pan Prezes Tomasz Kwiecień omówił wyniki strzelców strzelectwa sportowego osiągnięte na zawodach międzynarodowych. Wiele znaczących imprez krajowych i międzynarodowych odwołano z powodu pandemii.

Wspomniał również, że Walne Zgromadzenia powinny odbyć się do końca czerwca ale ze względu na pandemię i przesunięte Igrzyska Olimpijskie WZD odbędą się we wrześniu.

Ze względu na pandemię odwołano również Mistrzostwa Świata Niepełnosprawnych we Wrocławiu. Koszty w przygotowania obiektów na tą imprezę zostały poniesione ale nie wpłynęło to w zasadniczy sposób na kondycję finansową PZSS.

Wspomniał również, że kolejny rok działa program informatyczny PZSS który zdecydowanie wspomaga pracę biura PZSS. Nadmienił również, że powstaje dużo nowych klubów strzeleckich, nie ma to nic wspólnego ze współzawodnictwem i nie ma to żadnego wpływu na szkolenie strzeleckie dzieci i młodzieży. Kluby te powstają w celach komercyjnych. Wspomniał również, że trwają pracę nad nowelizacją ustawy „O broni”.

Na Olimpiadę do Tokio  z PZSS jedzie pięciu zawodników, będzie tam całkowita izolacja zawodników.

Komisja Rewizyjna PZSS stwierdziła, że dokumentacja i Sprawozdanie Zarządu PZSS za 2020 rok nie budzą zastrzeżeń i komisja wnosi o przyjęcie i zatwierdzenie budżetu za 2020 r.

Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego przyjęło budżet i udzieliło absolutorium Zarządowi PZSS jednogłośnie.

Delegaci Warmińsko-Mazurskiego Związku Strzelectwa Sportowego na WZD PZSS

Jerzy Kowalski
Piotr Lisiecki

                Przypominam, że Zarząd W-MZSS zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie W-MZSS.

                Nadzwyczajne Walne Zebranie będzie obradować  w Olsztynie, Aleja Wojska Polskiego 13,  Auditorium Maximum TWP, dnia 26 czerwca 2021 r. (sobota) od godziny 10.00.

                Uprzejmie proszę o przesłanie zaktualizowanych list Delegatów na NWZD – do dnia
19 czerwca 2021 r. na adres mailowy: wmzsskowalski@wp.pl

Przypominam, że aktualnie zgodnie z § 19 pkt. 1 obowiązuje ustalona lista Delegatów z 2017 r. oczywiście w obsadzie osobowej dostosowanej do obecnych możliwości klubów.

Proponowany porządek obrad,

  1. Otwarcie obrad i wybór przewodniczącego obrad
  2. Wybór Prezydium NWZD W-MZSS
  3. Wybór Protokólanta NWZD W-MZSS
  4. Przyjęcie porządku obrad
  5. Powołanie Komisji Mandatowej oraz Uchwał i Wniosków
  6. Wystąpienie Prezesa W-MZSS. Omówienie proponowanych, wypracowanych i uzgodnionych na spotkaniu technicznym w dniu 29.05.2021 r. zmian w Statucie
  7. Dyskusja
  8. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w statucie
  9. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu statutu
  10. Zamknięcie obrad

P R E Z E S
                                                             Warmińsko-Mazurskiego Związku
                                                           Strzelectwa Sportowego w Olsztynie
                                                                              Jerzy Kowalski

7.06.2021 o godz. 17:30 zapraszamy wszystkich, którzy zamierzają przystąpić do kursu instruktora strzelectwa sportowego do hotelu MANOR w Olsztynie przy ul. Kanarkowej 47
W trakcie spotkania omówimy i wspólnie ustalimy wszystkie zagadnienia związane z kursem, który rozpoczniemy już w czerwcu.
Przypominam, że uczestnicy po zakończeniu otrzymają legitymację instruktora strzelectwa sportowego wystawioną przez PZSS.

Przypominamy. Warmińsko-Mazurski Związek Strzelectwa Sportowego w Olsztynie zaprasza wszystkich chętnych członków W-MZSS na spotkanie techniczne związane z pracami nad zmianami w Statucie w dniu 29 maja 2021 r. godzina 10.00 w Olsztynie, Al. Wojska Polskiego 13 - Auditorium Maximum TWP. Propozycje można również składać mailem: wmzsskowalski@wp.pl do 28 maja 2021 r.

Za Zarząd

Warmińsko-Mazurskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Olsztynie
Prezes Zarządu W-MZSS Jerzy Kowalski

Zarząd Warmińsko-Mazurskiego Związku Strzelectwa Sportowego
w Olsztynie uprzejmie prosi Panów Kierowników Klubów  o nadesłanie wniosków imiennych o odznaczenia Honorową Odznaką PZSS zgodnie
z Regulaminem Przyznawania Honorowej Odznaki Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego (brązowej, srebrnej, złotej).

 https://www.pzss.org.pl/komisje/komisja-dyscyplinarna-zmiany-barw-klubowych-wyroznien-i-odznaczen Bardzo proszę o zachowanie terminów 5-cio letnich i szczegółowych uzasadnień (bez uzasadnień wnioski nie będą rozpatrywane). Wnioski składać do dnia 31-05-2021 r. na adres: wmzsskowalski@wp.pl

Warmińsko-Mazurski Związek Strzelectwa Sportowego w Olsztynie zaprasza wszystkich chętnych członków W-MZSS na spotkanie techniczne związane z pracami nad Statutem w dniu 29 maja 2021 r. godzina 10.00 w Olsztynie, Al. Wojska Polskiego 13 - Auditorium Maximum TWP.

Za Zarząd
Warmińsko-Mazurskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Olsztynie
Prezes Zarządu W-MZSS Jerzy Kowalski

Zarząd Warmińsko-Mazurskiego Związku Strzelectwa Sportowego informuje, że Klub Strzelecki GARDA zaprasza na kurs „Prowadzący Strzelanie”, który odbędzie się w dn. 12-13.06.2021 od godz. 10:00 w Ostródzie przy ul. Jana III Sobieskiego 9.

Kurs będzie przeprowadzony na podstawie zatwierdzonego programu szkoleniowego PZSS. 
Aby uczestniczyć w kursie, należy zarejestrować się na stronie https://rejestracja.ksgarda.org/ 
Szkolenie kończy się uzyskaniem uprawnienia "Prowadzący Strzelanie PZSS" potwierdzającym nabycie kwalifikacji do prowadzenia i nadzorowania strzelań z broni: 1. pistolet 2. karabin 3. strzelba gładkolufowa.

Realizowany kurs jest zgodny z obowiązującymi przepisami prawa: 

1. Ustawą o Broni i Amunicji z dnia 21.05.1999,z późniejszymi zmianami 

2. Rozporządzeniem ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 6 października 2011 r.zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorcowego regulaminu strzelnic.

 3. Ustawą o sporcie z dnia 25.06.2010 , z późniejszymi zmianami. 
Koszt kursu wynosi 250 zł łącznie z licencją
Dodatkowe informacje ds@ksgarda.com