Przeskocz do treści

Statut WMZSS

Statut Warmińsko - Mazurskiego Związku Strzelectwa Sportowego
uchwalony przez Walne Zebranie Delegatów WMZSS w dniu 4 marca 2017r. w Olsztynie
Rozdział I Nazwa, teren działania, siedziba, charakter prawny
§ 1
Stowarzyszenie nosi nazwę: Warmińsko – Mazurski Związek Strzelectwa Sportowego w Olsztynie, zwane dalej WMZSS.
§ 2
1. Terenem działania WMZSS jest województwo Warmińsko — Mazurskie, a siedzibą miasto Olsztyn.
2. Działalność WMZSS obejmuje kluby sportowe, sekcje oraz stowarzyszenia i organizacje, zajmujące się problematyką sportu strzeleckiego oraz kolekcjonerstwa broni.
§ 3
WMZSS jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i posiada osobowość prawną.
§ 4
1. WMZSS jest członkiem Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego z siedzibą w Warszawie.
2. WMZSS może stowarzyszać się z innymi organizacjami sportowymi dla realizacji celów statutowych.
§ 5
WMZSS działa zgodnie z niniejszym statutem, wytycznymi i uchwałami Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego oraz przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
§ 6
WMZSS opiera swą działalność na aktywności ogółu członków oraz pracy społecznej działaczy. Do prowadzenia swych spraw WMZSS może zatrudniać pracowników, w tym osoby ze składu członków zwyczajnych.
§ 7
WMZSS używa odznak i emblematów zatwierdzonych przez PZSS oraz pieczęci własnych zgodnie z obowiązującymi w tym względzie przepisami.
Rozdział II Cele i sposoby ich realizacji
§ 8
Celem działalności Warmińsko – Mazurskiego Związku Strzelectwa Sportowego jest:
1) popularyzacja, rozwój i stałe podnoszenie poziomu strzelectwa sportowego, długodystansowego, westernowego, czarnoprochowego, historycznego, kurkowego, dynamicznego i rekreacyjnego oraz popularyzacja i rozwój kolekcjonerstwa broni,
2) reprezentowanie interesów zbiorowych swoich członków wobec organów władzy publicznej oraz wypowiadanie się w sprawach publicznych, a także ochrona praw wszystkich członków WMZSS,
3) koordynowanie działań wszystkich członków zrzeszonych w WMZSS.
§ 9
WMZSS realizuje swoje cele określone w § 8 stosując różne formy działania, a w szczególności:
1) Stosując przepisy powszechnie obowiązującego prawa w zakresie strzelectwa oraz zasady związane z uprawianiem strzelectwa ustalane przez PZSS,
2) Zrzeszając kluby sportowe, sekcje oraz stowarzyszenia i organizacje, zajmujące się problematyką strzelectwa oraz kolekcjonerstwa broni i pamiątek dotyczących strzelectwa,
3) Organizując w sposób bezpośredni lub pośredni zawody i imprezy strzeleckie oraz kolekcjonerskie, w tym także współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych,
4) Opracowując i realizując plan pracy, kalendarze imprez oraz zasady wydatkowania pozyskanych zasobów finansowych,
5) Organizując szkolenie i doszkalanie zawodników, instruktorów, trenerów, sędziów i działaczy w zakresie strzelectwa, a także przeprowadzając egzaminy na patent strzelecki,
6) Prowadząc niezbędną do swej działalności ewidencję członków, zawodników, sędziów, kadry instruktorskiej oraz sprawozdawczą w zakresie rozgrywanych zawodów stosownie do obowiązujących w strzelectwie zasad,
7) Reprezentując interesy swoich członków wobec organów administracji państwowej i samorządowej, wnioskując i opiniując planowane nakłady finansowe niezbędne do rozwoju strzelectwa we współpracy z wojewódzkim interdyscyplinarnym stowarzyszeniem sportowym,
8) Nadzorując przestrzeganie przez członków WMZSS Statutu, regulaminów i uchwał władz WMZSS i PZSS w zakresie dotyczącym sportu strzeleckiego.
9) Rozstrzygając spory powstałe między członkami WMZSS,
10) Stosując wyróżnienia i kary wobec zawodników, instruktorów, trenerów, sędziów oraz działaczy należących do Stowarzyszeń będących członkami WMZSS oraz podejmując działania wobec członków WMZSS nie wywiązujących się z obowiązków statutowych,
11)Podejmując działania zmierzające do popularyzacji sportu strzeleckiego i kolekcjonerstwa broni oraz kształtowania pozytywnych postaw w społeczeństwie w zakresie strzelectwa,
12)Inicjując i podejmując, z zachowaniem obowiązujących przepisów powszechnie obowiązującego prawa, inną działalność zmierzającą do realizacji swych celów statutowych.
§ 10
WMZSS może prowadzić działalność gospodarczą.
Rozdział III Członkowie WMZSS, ich prawa i obowiązki
§ 11
Członkowie Związku dzielą się na:
1. Członków zwyczajnych.
2. Członków honorowych.
3. Członków wspierających.
§ 12
1. Członkami zwyczajnymi WMZSS są:
1) Zarejestrowane kluby sportowe, stowarzyszenia i organizacje, zajmujące się problematyką sportu strzeleckiego oraz kolekcjonerstwa broni,
2) Jednostki organizacyjne stowarzyszeń zarejestrowanych, o ile posiadają czynną sekcję zajmującą się problematyką sportu strzeleckiego.
2. Członków zwyczajnych przyjmuje Zarząd WMZSS na podstawie pisemnego zgłoszenia.
3. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Delegatów na wniosek Zarządu WMZSS osobom szczególnie zasłużonym dla rozwoju strzelectwa sportowego i odbiera, w przypadku rażącej działalności na szkodę Związku.
4. Członkami wspierającymi mogą być osoby prawne i fizyczne, które uznają postanowienia statutu WMZSS oraz zadeklarują pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia. Osoby te stają się członkami wspierającymi po złożeniu pisemnej deklaracji, na podstawie uchwały Zarządu WMZSS. Członkowie wspierający - osoby prawne, działają w WMZSS za pośrednictwem swych przedstawicieli.
§13
1. Członkom zwyczajnym przysługują następujące uprawnienia:
1) czynne i bierne prawo wyborcze do władz WMZSS wykonywane poprzez swoich
delegatów,
2) prawo zgłaszania postulatów i wniosków do władz WMZSS we wszystkich sprawach dotyczących celów i zadań Związku oraz funkcjonowania jego władz i organów;
3) prawo posiadania aktu członkostwa;
4) prawo do rekomendacji, gwarancji i opieki Związku w swej działalności;
5) prawo korzystania z uprawnień członkowskich wynikających ze statutowej działalności Związku.
2. Członkom wspierającym przysługują wszystkie uprawnienia członków zwyczajnych za wyjątkiem prawa wyborczego.
3. Członkom honorowym przysługują wszystkie uprawnienia członków zwyczajnych za wyjątkiem prawa wyborczego.
4. Członkowie honorowi zwolnieni są z wnoszenia wszelkich opłat na rzecz WMZSS.
§14
1. Członkowie Związku zobowiązani są do:
1/ aktywnej działalności na rzecz realizacji celów statutowych WMZSS, określonych w § 8,
2/ przestrzegania statutu, regulaminów oraz innych przepisów obowiązujących w WMZSS,
3/ dbania o wysoki poziom moralny zawodników, trenerów, sędziów i działaczy.
2. Członkowie zwyczajni zobowiązani są do opłacania składki członkowskiej w wysokości i terminach określonych przez Zarząd WMZSS, a członkowie wspierający mają obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania Statutu oraz uchwał władz statutowych.
§15
1. Członkostwo zwyczajne ustaje w przypadku:
1) Wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu WMZSS,
2) Rozwiązania się stowarzyszenia względnie sekcji w tym stowarzyszeniu,
3) Wykluczenia, na mocy uchwały Zarządu WMZSS, w przypadku nieprzestrzegania postanowień statutu i regulaminów WMZSS, naruszenia zasad współżycia społecznego i działania na szkodę Związku.
4) Skreślenia przez Zarząd WMZSS, w przypadku nie realizowania zadań statutowych PZSS lub WMZSS albo z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający pięć miesięcy mimo pisemnego wezwania.
2. Członkostwo członka wspierającego ustaje w razie:
1) dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego Zarządowi WMZSS na piśmie;
2) śmierci, jeżeli jest to osoba fizyczna;
3) skreślenia uchwałą Zarządu WMZSS w związku z upadłością, likwidacją lub innymi uzasadnionymi przyczynami, jeżeli jest to osoba prawna lub instytucja,
4) wykluczenia, na mocy uchwały Zarządu WMZSS, w przypadku nieprzestrzegania postanowień statutu i regulaminów WMZSS i PZSS, naruszenia zasad współżycia społecznego i działania na szkodę WMZSS.
3. Członkostwo honorowe może być odebrane w przypadku rażącej działalności na szkodę Związku uchwałą Walnego Zebrania Delegatów.
§16
1. Członek WMZSS może być zawieszony w prawach członkowskich przez Zarząd WMZSS, w przypadku naruszenia postanowień statutu i przepisów Związku.
2. Zawieszenie członka zwyczajnego w prawach członkowskich polega na pozbawieniu go uprawnień statutowych na okres do 6 miesięcy, a w szczególności prawa do udziału w systemie imprez sportowych.
§17
Od decyzji WMZSS o wykluczeniu, skreśleniu lub zawieszeniu w prawach członkowskich, przysługuje stronie zainteresowanej prawo do odwołania się do Walnego Zebrania Delegatów w terminie 30 dni od dnia doręczenia uchwały w tej sprawie. Złożenie odwołania wstrzymuje wykonanie decyzji.
Rozdział IV Władze stowarzyszenia, tryb dokonywania ich wyboru, uzupełniania składu oraz ich kompetencje
§18
Władzami WMZSS są:
1. Walne Zebranie Delegatów,
2. Zarząd WMZSS,
3. Komisja Rewizyjna WMZSS
§ 19
1. Kadencja władz Związku trwa cztery lata, a ich wybór przez Walne Zebranie Delegatów odbywa się w głosowaniu tajnym.
2. Uchwały władz podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, z wyjątkiem spraw wymagających kwalifikowanej większości głosów.
3. Walne Zebranie Delegatów odbywa się nie później niż w ostatnim miesiącu kadencji ustępującego Zarządu WMZSS.
§ 20
W przypadku ustania przed upływem kadencji członkostwa członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej organom tym przysługuje prawo kooptacji, przy czym liczba dokooptowanych członków danej władzy nie może przekraczać 1/3 ogólnej liczby członków, pochodzących z wyboru. W przypadku ustąpienia Prezesa WMZSS Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów celem wyboru nowego Prezesa, chyba, że do końca kadencji pozostało jedynie 6 miesięcy i w takim przypadku pracami Związku kieruje Wiceprezes wskazany przez Zarząd.
Walne Zebranie Delegatów
§ 21
Najwyższą władzą WMZSS jest Walne Zebranie Delegatów, zwoływane przez Zarząd WMZSS:
- raz na cztery lata, gdy ma mieć ono charakter sprawozdawczo – wyborczy,
- raz do roku, po sporządzeniu bilansu, gdy ma mieć ono charakter sprawozdawczy.
§ 22
Do kompetencji Walnego Zebrania Delegatów należy:
1. Uchwalenie regulaminu Walnego Zebrania Delegatów
2. Uchwalenie generalnych kierunków działalności WMZSS.
3. Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności władz WMZSS.
4. Udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej.
5. Wybór Prezesa WMZSS, Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
6. Wybór Delegatów WMZSS na Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego.
7. Nadawania i odbieranie godności Członka Honorowego.
8. Podejmowanie uchwał o zmianie statutu i rozwiązaniu się WMZSS.
9. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu WMZSS w sprawie wykluczania, skreślania i zawieszania w prawach członka WMZSS.
10. Rozpatrywanie skarg członków WMZSS na działalność Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
11. Podejmowanie uchwał w sprawach, w których Statut nie określa właściwości władz WMZSS.
§ 23
1. W Walnym Zebraniu Delegatów biorą udział:
1) z głosem doradczym – ustępujący członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej WMZSS nie będący delegatami desygnowanymi przez członków zwyczajnych, członkowie honorowi i wspierający oraz zaproszeni przez Zarząd WMZSS goście,
2) z głosem stanowiącym – delegaci desygnowani przez członków zwyczajnych.
2. Członkowie zwyczajni desygnują na Walne Zebranie Delegatów swych przedstawicieli według poniższych zasad
a) jeden delegat z każdego klubu, w którym nie ma zawodników z licencję zawodniczą PZSS, albo liczba zawodników z taką licencję nie przekracza 30 zawodników wg stanu wyliczonego przez PZSS na dzień 30 czerwca roku Letnich Igrzysk Olimpijskich,
b) jeden delegat z każdego klubu za każdych następnych 60 zawodników z licencję zawodniczą PZSS wg stanu wyliczonego przez PZSS na dzień 30 czerwca roku Letnich Igrzysk Olimpijskich.
3. Kadencja delegatów na Walne Zebranie Delegatów trwa cztery lata.
§ 24
O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Delegatów - Zarząd WMZSS zawiadamia członków zwyczajnych za pośrednictwem strony internetowej i poczty elektronicznej, co najmniej na 45 dni przed terminem zebrania.
§ 25
1. Nadzwyczajne Walne Zebranie delegatów może być zwołane przez Zarząd WMZSS z własnej inicjatywy, na wniosek Zarządu PZSS, Komisji Rewizyjnej WMZSS lub co najmniej połowy ogólnej liczby członków WMZSS.
2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów zwołuje Zarząd WMZSS w terminie do dwóch miesięcy od daty zgłoszenia wniosku, a w przypadku jego bezczynności Komisja Rewizyjna WMZSS.
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.
Zarząd WMZSS
§ 26
Liczbę członków Zarządu WMZSS ustala każdorazowo Walne Zebranie Delegatów, jednakże Zarząd nie może liczyć mniej niż 5 członków, w tym prezes, wiceprezesi, skarbnik i sekretarz.
§ 27
Do kompetencji Zarządu WMZSS należy:
1. Kierowanie działalnością WMZSS zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa oraz uchwałami i wytycznymi Walnego Zebrania Delegatów oraz Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego.
2. Reprezentowanie WMZSS na zewnątrz oraz działanie w jego imieniu.
3. Określenie zakresu kompetencji i udzielenie pełnomocnictw urzędującemu członkowi Zarządu.
4. Uchwalanie planów działania oraz sporządzanie kalendarza imprez sportowych WMZSS na dany rok kalendarzowy, a także rocznych sprawozdań z działalności WMZSS.
5. Gospodarowanie mieniem WMZSS i dysponowanie jego funduszami zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Związku, a także zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego WMZSS.
6. Podejmowanie uchwał w zakresie corocznego ustalania wysokości składek członkowskich, opłaty wpisowej do WMZSS, opłat startowych na zawodach szczebla wojewódzkiego, terminów ich wpłacania oraz podejmowania decyzji w zakresie zwolnień od ich wnoszenia.
7. Inicjowanie przedsięwzięć zmierzających do pozyskania sponsorów oraz środków niezbędnych dla rozwoju strzelectwa sportowego.
8. Powoływanie i odwoływanie stałych i doraźnych organów pomocniczych oraz zatwierdzanie regulaminów ich działania.
9. Uchwalanie regulaminów w sprawach niezastrzeżonych do kompetencji Walnego Zebrania Delegatów.
10. Ustalenie w porozumieniu z PZSS zasad organizacji wojewódzkiego współzawodnictwa sportowego.
11. Inspirowanie działań w zakresie:
a) szkolenia i podnoszenia poziomu wyszkolenia kadr trenerskich i instruktorskich oraz kadr sędziowskich,
b) budowy i modernizacji strzelnic i urządzeń sportowych.
12. Organizowanie lub zlecenie członkom lub innym podmiotom organizacji przedsięwzięć sportowych lub organizacyjnych.
13. Rozpatrywanie odwołań od decyzji organów WMZSS we wszystkich przypadkach, w których statut bądź regulaminy takie odwołanie przewidują.
14. Mianowanie delegatów, reprezentujących WMZSS w organizacjach współpracujących, z wyłączeniem delegatów na Walne Zgromadzenie Delegatów PZSS. Zasady i tryb wyboru określa uchwała Zarządu.
15. Przyjmowanie, wykluczanie i zawieszanie w prawach członkowskich członków zwyczajnych i wspierających WMZSS oraz wystawianie aktów członkostwa.
16. Rozwiązywanie w zakresie przewidzianym statutem i przepisami Związku sporów związanych z działalnością członków Związku.
17. Wnioskowanie, zgodnie z obowiązującymi przepisami, o nadanie odznaczeń i wyróżnień dla zawodników i działaczy Związku.
18. Nakładanie kar na podstawie obowiązujących regulaminów.
19. Zwoływanie Walnego Zebrania Delegatów.
20. Wnioskowanie o nadanie przez Walne Zebranie Delegatów godności Członka Honorowego.
21. Przygotowanie sprawozdania z działalności Związku oraz pracy Zarządu dla Walnego Zebrania Delegatów oraz potrzeb Komisji Rewizyjnej, a także niezbędnych w tym zakresie dokumentów.
§ 28
1. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż 3 razy w roku i w miarę potrzeb.
2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków.
3. Członkowie Zarządu WMZSS winni każdorazowo wyjaśnić przyczynę swej nieobecności na posiedzeniu.
§ 29
1. Pracami Zarządu kieruje Prezes WMZSS, który zwołuje jego posiedzenia, przewodniczy im i reprezentuje WMZSS na zewnątrz, a w okresie między posiedzeniami podejmuje decyzje w sprawach nie cierpiących zwłoki o czym zdaje relację Zarządowi na najbliższym posiedzeniu.
2. Prezes i członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją, a o przyznaniu wynagrodzenia, okresu przez jaki ma być wypłacane oraz jego wysokości decyduje Walne Zebranie Delegatów na wniosek Prezesa WMZSS.
3. Uchwały Zarządu są publikowane na stronie internetowej WMZSS w ciągu 14 dni od dnia ich podjęcia, a w sprawach członkowskich wchodzą w życie z dniem publikacji.
§ 30
1. Przy Zarządzie WMZSS mogą działać organy pomocnicze, a w tym m. in.:
1) Kolegium Sędziów,
2) Rada Trenerów,
3) Rada Prezesów
4) Wydział Dyscyplinarny,
5) Inne organy powoływane w miarę potrzeby.
2. Zakres działania organów z ust. 1 określają regulaminy uchwalone przez te organy i zatwierdzone przez Zarząd WMZSS.
Komisja Rewizyjna
§ 31
1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 - 5 osób, w tym przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.
2. Komisja Rewizyjna przeprowadza, co najmniej raz w roku, kontrolę całokształtu działalności Zarządu WMZSS, ze szczególnym uwzględnieniem realizacji uchwał Walnego Zebrania Delegatów, gospodarki finansowej pod względem celowości, rzetelności i gospodarności działania.
3. Komisja Rewizyjna przedkłada Walnemu Zebraniu Delegatów sprawozdanie oraz posiada wyłączne prawo stawiania wniosków w sprawie udzielania Zarządowi absolutorium.
4. Protokoły z przeprowadzonych kontroli Komisja Rewizyjna przedstawia Zarządowi WMZSS z wnioskami, wynikającymi z ustaleń kontroli i żądaniami wyjaśnień oraz usunięcia nieprawidłowości.
5. Przewodniczący, lub upoważniony przez niego członek Komisji, może brać udział w posiedzeniach Zarządu WMZSS i innych organów z głosem doradczym.
Rozdział V Nagrody i wyróżnienia
§ 32
Związek ma prawo nagradzania i wyróżniania zasłużonych dla strzelectwa sportowego członków Związku, zawodników, trenerów i instruktorów, sędziów i działaczy.
§ 33
Rodzaje nagród i wyróżnień oraz warunki ich przyznawania określają odpowiednie przepisy państwowe, resortowe i regulaminy Związku.
Rozdział VI Kary
§ 34
1. Za nieprzestrzeganie statutu i regulaminów WMZSS, naruszenie zasad współżycia społecznego i działania na szkodę Związku, WMZSS na prawo nakładania kar na;
1/ członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
2/ zawodników,
3/ trenerów i instruktorów,
4/ sędziów i działaczy.
2. Ustala się następujące rodzaje kar zasadniczych:
1/ wobec zawodników
a) upomnienie,
b) nagana,
c) czasowe zawieszenie w prawach zawodnika,
d) czasowy zakaz wyjazdów zagranicznych,
e) dyskwalifikacja czasowa i dożywotnia,
2/ wobec działaczy i innych osób, o których mowa w ust. 1, 3 i 4 :
a) upomnienie,
b) nagana,
c) czasowy zakaz pełnienia dotychczasowej funkcji w WMZSS,
d) dożywotni zakaz pełnienia dotychczasowych funkcji w WMZSS.
3. Ustala się następujące rodzaje kar dodatkowych:
1/ okresowy zakaz pełnienia funkcji statutowych,
2/ogłoszenie w komunikacie PZSS o nałożeniu kary dyscyplinarnej.
4. Nałożenie kary dodatkowej jest niezależne od nałożenia kary zasadniczej.
5. Tryb postępowania dyscyplinarnego określają „Przepisy o postępowaniu dyscyplinarnym", uchwalone przez Zarząd Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Warszawie.
Rozdział VII Majątek i Fundusze Związku
§ 35
1. Majątek WMZSS stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
2. Na fundusze WMZSS składają się:
1/ składki członków WMZSS,
2/ dotacje,
3/ darowizny,
4/ wpływy z działalności gospodarczej,
5/ inne wpływy uzyskane z działalności statutowej.
§ 36
Do reprezentowania oraz składania oświadczeń dotyczących praw i obowiązków majątkowych i niemajątkowych WMZSS oraz udzielenia pełnomocnictw, wymagane są podpisy działających łącznie dwóch członków Zarządu – Prezesa i drugiego członka Zarządu, albo dwóch innych członków Zarządu. Prezes WMZSS może jednak samodzielnie podejmować decyzje o jednorazowym wydatkowaniu z majątku WMZSS kwot nie przekraczających 500 zł.
§ 37
Wszelkie postanowienia władz WMZSS - zmierzające do uszczuplenia majątku WMZSS, wymagają zgody władzy rejestracyjnej.
§ 38
Zakres i zasady działalności finansowej WMZSS określają przepisy państwowe, resortowe i uchwały Walnego Zgromadzenia Delegatów PZSS.
Rozdział VIII Zmiana Statutu i Rozwiązanie się Związku
§ 39
Uchwałę w sprawie zmian statutu lub rozwiązania sią WMZSS, podejmuje Walne Zebranie Delegatów większością 2/3 głosów, w obecno.ci co najmniej połowy liczby delegatów.
§ 40
Uchwała o rozwiązaniu się WMZSS określa sposób likwidacji i cel na jaki przeznaczony zostanie majątek WMZSS.
§ 41
Uchwała o przeznaczeniu majątku Związku wymaga zatwierdzenia przez władzę rejestracyjną.