Przeskocz do treści

Statut W-MZSS

Statut Warmińsko - Mazurskiego Związku Strzelectwa Sportowego uchwalony przez Walne Zebranie Delegatów W-MZSS w dniu 26 czerwca 2021r. w Olsztynie

Rozdział I

Nazwa, teren działania, siedziba, charakter prawny

§1

Stowarzyszenie nosi nazwę: Warmińsko - Mazurski Związek Strzelectwa Sportowego w Olsztynie, zwane dalej W-MZSS.

§2

 1. Terenem działania W-MZSS jest województwo Warmińsko — Mazurskie, a siedzibą miasto Olsztyn.
 2. Działalność W-MZSS obejmuje kluby sportowe, sekcje oraz stowarzyszenia i organizacje, zajmujące się problematyką sportu strzeleckiego oraz kolekcjonerstwa broni.

§3

W-MZSS jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i posiada osobowość prawną.

§4

 1. W-MZSS jest członkiem Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego z siedzibą
  w Warszawie.
 2. W-MZSS może stowarzyszać się z innymi organizacjami sportowymi dla realizacji celów statutowych.

§5

W-MZSS działa zgodnie z niniejszym statutem, wytycznymi i uchwałami Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego oraz przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

§6

W-MZSS opiera swą działalność na aktywności ogółu członków oraz pracy społecznej działaczy. Do prowadzenia swych spraw WMZSS może zatrudniać pracowników, w tym osoby ze składu członków zwyczajnych.

§7

W-MZSS używa odznak i emblematów zatwierdzonych przez PZSS oraz pieczęci własnych zgodnie z obowiązującymi w tym względzie przepisami.

Rozdział II

Cele i sposoby ich realizacji

§8

Celem działalności Warmińsko - Mazurskiego Związku Strzelectwa Sportowego jest:

 1. popularyzacja, rozwój i stałe podnoszenie poziomu strzelectwa sportowego, długodystansowego, westernowego, czarnoprochowego, historycznego, kurkowego, dynamicznego i rekreacyjnego oraz popularyzacja i rozwój kolekcjonerstwa broni,
 2. reprezentowanie interesów zbiorowych swoich członków wobec organów władzy publicznej oraz wypowiadanie się w sprawach publicznych, a także ochrona praw wszystkich członków W-MZSS,
 3. koordynowanie działań wszystkich członków zrzeszonych w W-MZSS.

§9

W-MZSS realizuje swoje cele określone w § 8 stosując różne formy działania, a  w szczególności:

 1. Stosując przepisy powszechnie obowiązującego prawa w zakresie strzelectwa oraz zasady związane z uprawianiem strzelectwa ustalane przez PZSS,
 2. Zrzeszając kluby sportowe, sekcje oraz stowarzyszenia i organizacje, zajmujące się problematyką strzelectwa oraz kolekcjonerstwa broni i pamiątek dotyczących strzelectwa,
 3. Organizując w sposób bezpośredni lub pośredni zawody i imprezy strzeleckie oraz kolekcjonerskie, w tym także współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych,
 4. Opracowując i realizując plan pracy, kalendarze imprez oraz zasady wydatkowania pozyskanych zasobów finansowych,
 5. Organizując szkolenie i doszkalanie zawodników, instruktorów, trenerów, sędziów
  i działaczy w zakresie strzelectwa, a także przeprowadzając egzaminy na patent strzelecki,
 6. Prowadząc niezbędną do swej działalności ewidencję członków, zawodników, sędziów, kadry instruktorskiej oraz sprawozdawczą w zakresie rozgrywanych zawodów stosownie do obowiązujących w strzelectwie zasad,
 7. Reprezentując interesy swoich członków wobec organów administracji państwowej
  i samorządowej, wnioskując i opiniując planowane nakłady finansowe niezbędne do rozwoju strzelectwa we współpracy z wojewódzkim interdyscyplinarnym stowarzyszeniem sportowym,
 8. Nadzorując przestrzeganie przez członków W-MZSS Statutu, regulaminów i uchwał władz W-MZSS i PZSS w zakresie dotyczącym sportu strzeleckiego.
 9. Rozstrzygając spory powstałe między członkami W-MZSS,
 10. Stosując wyróżnienia i kary wobec zawodników, instruktorów, trenerów, sędziów oraz działaczy należących do Stowarzyszeń będących członkami W-MZSS oraz podejmując działania wobec członków W-MZSS nie wywiązujących się z obowiązków statutowych,
 11. Podejmując działania zmierzające do popularyzacji sportu strzeleckiego
  i kolekcjonerstwa broni oraz kształtowania pozytywnych postaw w społeczeństwie
  w zakresie strzelectwa,
 12. Inicjując i podejmując, z zachowaniem obowiązujących przepisów powszechnie obowiązującego prawa, inną działalność zmierzającą do realizacji swych celów

§10

W-MZSS może prowadzić działalność gospodarczą.

Rozdział III

Członkowie WMZSS, ich prawa i obowiązki

§11

Członkowie Związku dzielą się na:

 1. Członków zwyczajnych.
 2. Członków honorowych.
 3. Członków wspierających.

§12

 1. Członkami zwyczajnymi W-MZSS są:
  • Zarejestrowane kluby sportowe, stowarzyszenia i organizacje, zajmujące się problematyką sportu strzeleckiego oraz kolekcjonerstwa broni,
  • Jednostki organizacyjne stowarzyszeń zarejestrowanych, o ile posiadają czynną sekcję zajmującą się problematyką sportu strzeleckiego.
 2. Członków zwyczajnych przyjmuje Zarząd W-MZSS na podstawie pisemnego zgłoszenia.
 3. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Delegatów na wniosek Zarządu W-MZSS osobom szczególnie zasłużonym dla rozwoju strzelectwa sportowego i odbiera, w przypadku rażącej działalności na szkodę Związku.
 4. Członkami wspierającymi mogą być osoby prawne i fizyczne, które uznają postanowienia statutu W-MZSS oraz zadeklarują pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia. Osoby te stają się członkami wspierającymi po złożeniu pisemnej deklaracji, na podstawie uchwały Zarządu W-MZSS. Członkowie wspierający - osoby prawne, działają w W-MZSS za pośrednictwem swych przedstawicieli.

§13

 1. Członkom zwyczajnym przysługują następujące uprawnienia:

1) czynne i bierne prawo Wyborcze do władz W-MZSS wykonywane poprzez swoich delegatów,

 • prawo zgłaszania postulatów i wniosków do władz W-MZSS we wszystkich sprawach dotyczących celów i zadań Związku oraz funkcjonowania jego władz i organów;
 • prawo posiadania aktu członkostwa;
 • prawo do rekomendacji, gwarancji i opieki Związku w swej działalności;
 • prawo korzystania z uprawnień członkowskich wynikających ze statutowej działalności Związku.
 1. Członkom wspierającym przysługują wszystkie uprawnienia członków zwyczajnych za wyjątkiem prawa wyborczego.
 2. Członkom honorowym przysługują wszystkie uprawnienia członków zwyczajnych za wyjątkiem prawa wyborczego.
 3. Członkowie honorowi zwolnieni są z wnoszenia wszelkich opłat na rzecz W-MZSS.

§14

 1. Członkowie Związku zobowiązani są do:

1/ aktywnej działalności na rzecz realizacji celów statutowych W-MZSS, określonych w § 8,

2/ przestrzegania statutu, regulaminów oraz innych przepisów obowiązujących
w   W-MZSS,

3/ dbania o wysoki poziom moralny zawodników, trenerów, sędziów i działaczy.

 1. Członkowie zwyczajni zobowiązani są do opłacania składki członkowskiej
  w wysokości i terminach określonych przez Zarząd W-MZSS, a członkowie wspierający mają obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania Statutu oraz uchwał władz statutowych.

§15

 1. Członkostwo zwyczajne ustaje w przypadku:
  • Wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu W-MZSS,
  • Rozwiązania się stowarzyszenia względnie sekcji w tym stowarzyszeniu,
  • Wykluczenia, na mocy uchwały Zarządu W-MZSS, w przypadku nieprzestrzegania postanowień statutu i regulaminów W-MZSS, naruszenia zasad współżycia społecznego i działania na szkodę Związku.
  • Skreślenia przez Zarząd W-MZSS, w przypadku nie realizowania zadań statutowych PZSS lub W-MZSS albo z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający pięć miesięcy mimo pisemnego wezwania.
 2. Członkostwo członka wspierającego ustaje w razie:
  • dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego Zarządowi W-MZSS na piśmie;
  • śmierci, jeżeli jest to osoba fizyczna;
  • skreślenia uchwałą Zarządu W-MZSS w związku z upadłością, likwidacją lub innymi uzasadnionymi przyczynami, jeżeli jest to osoba prawna lub instytucja,
  • wykluczenia, na mocy uchwały Zarządu W-MZSS, w przypadku nieprzestrzegania postanowień statutu i regulaminów W-MZSS i PZSS, naruszenia zasad współżycia społecznego i działania na szkodę W-MZSS.
 3. Członkostwo honorowe może być odebrane w przypadku rażącej działalności na szkodę Związku uchwałą Walnego Zebrania Delegatów.

§16

 1. Członek W-MZSS może być zawieszony w prawach członkowskich przez Zarząd W-MZSS, w przypadku naruszenia postanowień statutu i przepisów Związku.
 2. Zawieszenie członka zwyczajnego w prawach członkowskich polega na pozbawieniu go uprawnień statutowych na okres do 6 miesięcy, a w szczególności prawa do udziału w systemie imprez sportowych.

§17

Od decyzji W-MZSS o wykluczeniu, skreśleniu lub zawieszeniu w prawach członkowskich przysługuje stronie zainteresowanej prawo do odwołania się do Walnego Zebrania Delegatów za pośrednictwem przewodniczącego Komisji Rewizyjnej W-MZSS w terminie 30 dni od dnia doręczenia uchwały w tej sprawie. Złożenie odwołania wstrzymuje wykonanie decyzji. Odwołanie przedkłada się na ręce przewodniczącego Komisji Rewizyjnej osobiście, pocztą lub mailem. Odwołanie rozpatrzone zostanie na najbliższym Walnym Zebraniu Delegatów.

 Rozdział IV

Władze stowarzyszenia, tryb dokonywania ich wyboru, uzupełniania składu oraz ich kompetencje

§18

Władzami W-MZSS są:

 1. Walne Zebranie Delegatów,
 2. Zarząd W-MZSS,
 3. Komisja Rewizyjna W-MZSS

§19

 1. Kadencja władz Związku trwa cztery lata, a ich wybór przez Walne Zebranie Delegatów odbywa się w głosowaniu tajnym.
 2. Uchwały władz podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, z wyjątkiem spraw wymagających kwalifikowanej większości głosów.
 3. Walne Zebranie Delegatów odbywa się nie później niż w ostatnim miesiącu kadencji ustępującego Zarządu W-MZSS.

§20

W przypadku ustania przed upływem kadencji członkostwa członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej organom tym przysługuje prawo kooptacji, przy czym liczba dokooptowanych członków danej władzy nie może przekraczać 1/3 ogólnej liczby członków, pochodzących z wyboru. W przypadku ustąpienia Prezesa W-MZSS Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delegatów celem wyboru nowego Prezesa, chyba, że do końca kadencji pozostało jedynie 6 miesięcy i w takim przypadku pracami Związku kieruje Wiceprezes wskazany przez Zarząd.

 Walne Zebranie Delegatów

§21

Najwyższą władzą W-MZSS jest Walne Zebranie Delegatów, zwoływane przez Zarząd W-MZSS raz na cztery lata.

§22

Do kompetencji Walnego Zebrania Delegatów, w szczególności należy:

 1. Uchwalenie regulaminu Walnego Zebrania Delegatów
 2. Uchwalenie generalnych kierunków działalności W-MZSS.
  1. Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności władz W-MZSS.
  2. Udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej.
  3. Wybór Prezesa W-MZSS.
  4. Wybór pozostałych Członków Zarządu. Po wyborze Członków Zarządu pod przewodnictwem Prezesa W-MZSS konstytuuje się Zarząd W-MZSS.
  5. Wybór Członków Komisji Rewizyjnej. Po wyborze konstytuuje się Komisja
  6. Wybór Delegatów W-MZSS na Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego.
  7. Nadawania i odbieranie godności Członka Honorowego.
  8. Podejmowanie uchwał o zmianie statutu i rozwiązaniu się W-MZSS.
  9. Rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu W-MZSS w sprawie wykluczania, skreślania i zawieszania w prawach członka W-MZSS.
  10. Rozpatrywanie skarg członków W-MZSS na działalność Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
  11. Podejmowanie uchwał w sprawach, w których Statut nie określa właściwości władz W-MZSS.

§23

 1. W Walnym Zebraniu Delegatów biorą udział:
  • z głosem doradczym - ustępujący członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej WMZSS nie będący delegatami desygnowanymi przez członków zwyczajnych, członkowie honorowi i wspierający oraz zaproszeni przez Zarząd W-MZSS goście,
  • z głosem stanowiącym - delegaci desygnowani przez członków zwyczajnych.
   1. Członkowie zwyczajni desygnują na Walne Zebranie Delegatów swych przedstawicieli według poniższych zasad:
    1. jeden delegat z każdego klubu, w którym nie ma zawodników z licencją zawodniczą PZSS, albo liczba zawodników z taką licencją nie przekracza 60 zawodników wg stanu wyliczonego przez PZSS na dzień 30 kwietnia roku Letnich Igrzysk Olimpijskich.
    2. jeden delegat z każdego klubu za każdą kolejną rozpoczętą grupę 60 zawodników z licencją zawodniczą PZSS wg stanu wyliczonego przez PZSS na dzień 30 kwietnia roku Letnich Igrzysk Olimpijskich.
   2. Kadencja delegatów na Walne Zebranie Delegatów trwa cztery lata.

§24

 1. O terminie, miejscu, sposobie i porządkach obrad Walnego Zebrania Delegatów - Zarząd W-MZSS zawiadamia członków zwyczajnych za pośrednictwem strony internetowej i poczty elektronicznej, co najmniej na 30 dni przed terminem zebrania.
 2. Dla ważności uchwał Walnego Zebranie Delegatów wymagana jest obecność w pierwszym terminie co najmniej połowy osób wymienionych w § 23 ust. 2, w drugim terminie Walne Zebranie Delegatów może skutecznie obradować bez względu na liczbę delegatów.

§25

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie delegatów może być zwołane przez Zarząd W-MZSS
  z własnej inicjatywy, na wniosek Zarządu PZSS, Komisji Rewizyjnej W-MZSS lub co najmniej połowy ogólnej liczby członków W-MZSS.
 2. O terminie, miejscu, sposobie i porządkach obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów - Zarząd W-MZSS zawiadamia członków zwyczajnych za pośrednictwem strony internetowej i poczty elektronicznej, w terminie od 14 do 30 dni od dnia złożenia wniosku, bądź własnej inicjatywy. W przypadku nie dotrzymania terminu zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów przez Zarząd W-MZSS, ten sam termin na jego zwołanie płynie dla Komisji Rewizyjnej. Komisja Rewizyjna może samodzielnie zwołać Nadzwyczajne Walne Zebrania Delegatów, jeżeli ujawnią się okoliczności uniemożliwiające jego zwołanie przez Zarząd W-MZSS.
 3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Delegatów obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.
 4. Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Delegatów zainteresowani przedkładają do Zarządu W-MZSS i Komisji Rewizyjnej W-MZSS

§26

W szczególnie uzasadnionych okolicznościach, w tym w czasie trwania stanów: pandemii, klęski żywiołowej, nadzwyczajnego, wojny bądź innych ograniczeń uniemożliwiających przeprowadzenie zgromadzenia Zarząd W-MZSS może ustalić a następnie zawiadomić jak w § 24 i 25 ust. 2 członków zwyczajnych o odbywaniu Zebrania Delegatów w sposób zdalny.

 Zarząd WMZSS

§27

Liczbę członków Zarządu wybranych z Delegatów W-MZSS ustala każdorazowo Walne Zebranie Delegatów, jednakże Zarząd nie może liczyć mniej niż 5 członków, w tym prezes, wiceprezesi, skarbnik i sekretarz.

§28

Do kompetencji Zarządu W-MZSS należy:

 1. Kierowanie działalnością W-MZSS zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa oraz uchwałami i wytycznymi Walnego Zebrania Delegatów oraz Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego,
 2. Reprezentowanie W-MZSS na zewnątrz oraz działanie w jego imieniu,
 3. Określenie zakresu kompetencji i udzielenie pełnomocnictw urzędującemu członkowi Zarządu,
 4. Uchwalanie planów działania oraz sporządzanie kalendarza imprez sportowych W-MZSS na dany rok kalendarzowy, a także rocznych sprawozdań z działalności W-MZSS,
 5. Gospodarowanie mieniem W-MZSS i dysponowanie jego funduszami zgodnie
  z obowiązującymi przepisami oraz podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Związku, a także zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego W-MZSS.
 6. Podejmowanie uchwał w zakresie corocznego ustalania wysokości składek członkowskich, opłaty wpisowej do W-MZSS, opłat startowych na zawodach szczebla wojewódzkiego, terminów ich wpłacania oraz podejmowania decyzji w zakresie zwolnień od ich wnoszenia.
 7. Inicjowanie przedsięwzięć zmierzających do pozyskania sponsorów oraz środków niezbędnych dla rozwoju strzelectwa
 8. Powoływanie i odwoływanie stałych i doraźnych organów pomocniczych oraz zatwierdzanie regulaminów ich działania.
 9. Uchwalanie regulaminów w sprawach niezastrzeżonych do kompetencji Walnego Zebrania Delegatów.
 • Ustalenie w porozumieniu z PZSS zasad organizacji wojewódzkiego współzawodnictwa sportowego.
 • Inspirowanie działań w zakresie:
  1. szkolenia i podnoszenia poziomu wyszkolenia kadr trenerskich i instruktorskich oraz kadr sędziowskich,
  2. budowy i modernizacji strzelnic i urządzeń sportowych.
 1. Organizowanie lub zlecenie członkom lub innym podmiotom organizacji przedsięwzięć sportowych lub
 2. Rozpatrywanie odwołań od decyzji organów W-MZSS we wszystkich przypadkach, w których statut bądź regulaminy takie odwołanie przewidują.
 3. Mianowanie delegatów, reprezentujących W-MZSS w organizacjach współpracujących, z wyłączeniem delegatów na Walne Zgromadzenie Delegatów PZSS. Zasady i tryb wyboru określa uchwała Zarządu.
 4. Przyjmowanie, wykluczanie i zawieszanie w prawach członkowskich członków zwyczajnych i wspierających W-MZSS oraz wystawianie aktów członkostwa.
 5. Rozwiązywanie w zakresie przewidzianym statutem i przepisami Związku sporów związanych z działalnością członków Związku.
 6. Wnioskowanie, zgodnie z obowiązującymi przepisami, o nadanie odznaczeń
  i wyróżnień dla zawodników i działaczy Związku.
 7. Nakładanie kar na podstawie obowiązujących regulaminów.
 8. Zwoływanie Walnego Zebrania Delegatów.
 9. Wnioskowanie o nadanie przez Walne Zebranie Delegatów godności Członka Honorowego.
 10. Przygotowanie sprawozdania z działalności Związku oraz pracy Zarządu dla Walnego Zebrania Delegatów oraz potrzeb Komisji Rewizyjnej, a także niezbędnych w tym zakresie dokumentów.

§29

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż 3 razy w roku i w miarę potrzeb.
 2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków.
 3. Członkowie Zarządu W-MZSS winni każdorazowo wyjaśnić przyczynę swej nieobecności na posiedzeniu.

§30

 1. Pracami Zarządu kieruje Prezes W-MZSS, który zwołuje jego posiedzenia, przewodniczy im i reprezentuje W-MZSS na zewnątrz, a w okresie między posiedzeniami podejmuje decyzje w sprawach nie cierpiących zwłoki o czym zdaje relację Zarządowi na najbliższym posiedzeniu.
 2. Prezes i członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją, a o przyznaniu wynagrodzenia, okresu przez jaki ma być wypłacane oraz jego wysokości decyduje Walne Zebranie Delegatów na wniosek Prezesa W-MZSS.
 3. Uchwały Zarządu są publikowane na stronie internetowej W-MZSS w ciągu 14 dni od dnia ich podjęcia, a w sprawach członkowskich wchodzą w życie z dniem§31
 1. Przy Zarządzie W-MZSS mogą działać organy pomocnicze, a w tym m. in,:
  • Kolegium Sędziów,
  • Rada Trenerów,
  • Rada Prezesów
  • Komisję Dyscyplinarną,

5)    Inne organy powoływane w miarę potrzeby.

 1. Zakres działania organów z ust. 1 określają regulaminy uchwalone przez te organy
  i zatwierdzone przez Zarząd W-MZSS.

 Komisja Rewizyjna

§32

 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 - 5 osób, w tym przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.
 2. Komisja Rewizyjna przeprowadza, co najmniej raz w roku, kontrolę całokształtu działalności Zarządu W-MZSS, ze szczególnym uwzględnieniem realizacji uchwał Walnego Zebrania Delegatów, gospodarki finansowej pod względem celowości rzetelności i gospodarności działania.
 3. Komisja Rewizyjna przedkłada Walnemu Zebraniu Delegatów sprawozdanie oraz posiada wyłączne prawo stawiania wniosków w sprawie udzielania Zarządowi absolutorium.
 4. Protokoły z przeprowadzonych kontroli Komisja Rewizyjna przedstawia Zarządowi W-MZSS z wnioskami, wynikającymi z ustaleń kontroli i żądaniami wyjaśnień oraz usunięcia nieprawidłowości.
 5. Przewodniczący, lub upoważniony przez niego członek Komisji, może brać udział
  w posiedzeniach Zarządu W-MZSS i innych organów z głosem doradczym.
 6. Przewodniczący, lub upoważniony przez niego członek Komisji, nadaje bieg dla odwołania od decyzji W-MZSS przedłożonego mu przez stronę zainteresowaną

 Rozdział V Nagrody i wyróżnienia

§33

Związek ma prawo nagradzania i wyróżniania zasłużonych dla strzelectwa sportowego członków Związku, zawodników trenerów i instruktorów, sędziów i działaczy.

§34

Rodzaje nagród i wyróżnień oraz warunki ich przyznawania określają odpowiednie przepisy państwowe, resortowe i regulaminy Związku.

 Rozdział VI Kary

§35

 1. Za nieprzestrzeganie statutu i regulaminów W-MZSS, naruszenie zasad współżycia społecznego i działania na szkodę Związku, W-MZSS na prawo nakładania kar na;

1/ członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

2/ zawodników,

3/ trenerów i instruktorów,

4/ sędziów i działaczy.

 1. Ustala się następujące rodzaje kar zasadniczych:

1/ wobec zawodników

 1. upomnienie,
 2. nagana,
 3. czasowe zawieszenie w prawach zawodnika,
 4. czasowy zakaz wyjazdów zagranicznych,
 5. dyskwalifikacja czasowa i dożywotnia,

2/ wobec działaczy i innych osób, o których mowa w ust. 1, 3 i 4 :

 1. upomnienie,
 2. nagana,
 3. czasowy zakaz pełnienia dotychczasowej funkcji w W-MZSS,
 4. dożywotni zakaz pełnienia dotychczasowych funkcji w W-MZSS.
  1. Ustala się następujące rodzaje kar dodatkowych:

1/ okresowy zakaz pełnienia funkcji statutowych,

2/ogłoszenie w komunikacie PZSS o nałożeniu kary dyscyplinarnej.

 1. Nałożenie kary dodatkowej jest niezależne od nałożenia kary zasadniczej.
 2. Tryb postępowania dyscyplinarnego określają „Przepisy o postępowaniu dyscyplinarnym", uchwalone przez Zarząd Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Warszawie.

Rozdział VII Majątek i Fundusze Związku

§36

 1. Majątek W-MZSS stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
 2. Na fundusze W-MZSS składają się:

1/ składki członków W-MZSS,

2/ dotacje,

3/ darowizny,

4/ wpływy z działalności gospodarczej,

5/ inne wpływy uzyskane z działalności statutowej.

§37

Do reprezentowania oraz składania oświadczeń dotyczących praw i obowiązków majątkowych i niemajątkowych W-MZSS oraz udzielenia pełnomocnictw, wymagane są podpisy działających łącznie dwóch członków Zarządu - Prezesa i drugiego członka Zarządu, albo dwóch innych członków Zarządu. Prezes W-MZSS może jednak samodzielnie podejmować decyzje o jednorazowym wydatkowaniu z majątku W-MZSS kwot nie przekraczających 2000 zł.

§38

Wszelkie postanowienia władz W-MZSS - zmierzające do uszczuplenia majątku W-MZSS, wymagają zgody władzy rejestracyjnej.

§39

Zakres i zasady działalności finansowej W-MZSS określają przepisy państwowe, resortowe i uchwały Walnego Zgromadzenia Delegatów PZSS.

Rozdział VIII

Zmiana Statutu i Rozwiązanie się Związku

§40

Uchwałę w sprawie zmian statutu lub rozwiązania się W-MZSS, podejmuje Walne Zebranie Delegatów większością 2/3 głosów, w obecności co najmniej połowy liczby delegatów.

§41

Uchwała o rozwiązaniu się W-MZSS określa sposób likwidacji i cel na jaki przeznaczony zostanie majątek W-MZSS.

§42

Uchwała o przeznaczeniu majątku Związku wymaga zatwierdzenia przez władzę rejestracyjną