Przeskocz do treści

W związku z licznymi wątpliwościami, nieporozumieniami w sprawie sędziowania na zawodach z Kalendarza Zawodów Warmińsko-Mazurskiego Związku Strzelectwa Sportowego Kolegium Sędziów podjęło decyzję – Komunikat Nr 1/20. Zakładka na stronie internetowej W-MZSS – KOLEGIUM SĘDZIÓW/Funkcyjni na zawodach z kalendarza W-MZSS.

Komunikat nr 1/20

Kolegium Sędziów

Warmińsko–Mazurskiego Związku Strzeleckiego Sportowego


Sędziowie na zawodach z Kalendarza Zawodów Strzeleckich Warmińsko – Mazurskiego Związku Strzelectwa Sportowego, mogą brać udział w tych zawodach w roli zawodników.

Warunkiem jaki muszą spełnić sędziowie, aby być klasyfikowanymi na tych zawodach, to konieczność uzgodnienia zejścia ze stanowiska z Sędzią Głównym Osi,

w przypadku Sędziego Głównego Osi z Sędzią Głównym Zawodów.

Sędziego Głównego Zawodów i Przewodniczącego Komisji Klasyfikacyjnej RTS poinformowania Kierownika Zawodów.

Osoby te zobowiązane są do zdjęcia kamizelek określających pełnioną funkcję, na czas startu w roli zawodników.

Komunikat obowiązuje od dnia ogłoszenia na stronie internetowej W-MZSS.

Olsztyn, dnia 13.11.2020 r.

PRZEWODNICZĄCY

Kolegium Sędziów W-M ZSS

Jerzy  Kowalski

Sędzia klasy pierwszej

W związku z panującą sytuacją w naszym kraju Klub WANAD w Olsztynie informuje, że zawody strzeleckie z Kalendarza W-MZSS na 2020 r. , które mają się odbyć się 08 listopada 2020 na strzelnicy, przy ul. Wojska Polskiego 30 A zostały ODWOŁANE.

Warmińsko-Mazurski Związek Strzelectwa Sportowego w Olsztynie informuje, że zgodnie z  aktualnie obowiązującymi zarządzeniami Rządu Polski w sprawie pandemii koronawirusa COVID-19 spotkanie techniczne związane z pracami nad Statutem w dniu 21 listopada 2020 r. i Walne Zebranie Delegatów zaplanowane na dzień 12 grudnia 2020r. nie odbędą się.

Powyższa decyzja wynika również z troski o Państwa i nasze zdrowie.

Za Zarząd
Warmińsko-Mazurskiego Związku Strzelectwa Sportowego w Olsztynie
Prezes Zarządu W-MZSS
Jerzy Kowalski

Zarząd Warmińsko-Mazurskigo Związku Strzelectwa Sportowego w Olsztynie uprzejmie przypomina, że zgodnie z uchwałą w/w Zarządu z dnia 15.01.2020 r. składki klubów dla PZSS zostały opłacone przez W-MZSS i w związku z powyższym bardzo prosimy o jak najszybsze wpłaty składek członkowskich w wysokości 350 zł na Konto bankowe W-MZSS: 80 1090 2590 0000 0001 3007 5654 w Banku Zachodnim WBK w Olsztynie i o okazywanie dowodu dokonanego przelewu tych składek podczas przedkładania do podpisu wniosku o wydanie licencji klubowej.

P R E Z E S
Warmińsko-Mazurskiego Związku
Strzelectwa Sportowego w Olsztynie
Jerzy Kowalski

W związku z objęciem całego terytorium naszego kraju żółtą strefą i wybranych powiatów i miast czerwonymi, informujemy iż przebywanie na strzelnicy w czasie trwania zawodów wiąże się z noszeniem osłony ust i nosa (maseczka lub przyłbica). Na stanowisku strzeleckim, będzie można zdjąć maskę. W przypadku nie stosowania się do powyższego, organizator ma prawo osobę wyprosić ze strzelnicy.

Nie bądźmy egoistami, chrońmy siebie i innych.

Zarząd W-MZSS zwołuje Walne Zebranie Delegatów na dzień 12 grudnia 2020r.

Jednocześnie Zarząd proponuje spotkanie techniczne związane z pracami nad Statutem w dniu 21 listopada 2020r. Szczegóły spotkania zostaną przekazane w późniejszym terminie. Zainteresowani pracami nad Statutem proszeni są o kontakt mailowy z Prezesem W-MZSS Jerzym Kowalskim, wmzsskowalski@wp.pl